Cấu trúc cơ bản trong c

By hackerpro536 - 28/8/17 339 2

 1. Mã (c):

  #include<stdio.h>
  #include<stdlib.h>
  main()
  {
      int opt;
      void ques1(void);
      void ques2(void);
      void ques3(void);
      while(true)
      {
          printf("\n***********************************");
          printf("\n* Selecting appropriate action:   *");
          printf("\n* 1. Question 1                   *");
          printf("\n* 2. Question 2                   *");
          printf("\n* 3. Question 3                   *");
          printf("\n* 4. Quit                         *");
          printf("\n***********************************");
         
          printf("\nYour choice: ");
          scanf("%d",&opt);
          switch(opt)
          {
              case 1:
                  ques1();
                  break;
                 
              case 2:
                  ques2();
                  break;
             
              case 3:
                  ques3();
                  break;
             
              case 4:
                  exit(0);
          }
         
      }
     
  }
  void ques1()
  {
      int size;
      int divi;
      int dem=0;
     
      printf("\nEnter size of the array: ");
      scanf("%d",&size);
     
      int arr[size];
      printf("\nEnter the element of array");
      for(int i=0; i<size;i++)
      {
          printf("\nEnter the array element [%d]:",i);  
          scanf("%d",&arr[i]);
      }
     
      printf("\nThe array input:   ");  
      for(int i=0; i<size;i++)
      {
         
          printf("%d\t",arr[i]);
      }
     
     
      printf("\nEnter the division number (2<=x<=5): ");
      while(true)
      {
          scanf("%d",&divi);
          if(divi<2 || divi>5)
          {
              printf("\nEnter the Invalid number, Enter again: ");
          }
          else
          {
              break;
          }
      }
     
      printf("\nNumber divisible by %d: ",divi);
      for (int i=0;i<size;i++)
      {
          if(arr[i]%divi==0)
          {
              printf("%d\t",arr[i]);
              dem++;
          }
     
      }
      if(dem==0)
      {
          printf("\tthere are no array elements divisible by %d",divi);
      }
  }
  void ques2()
  {
      while (true)
      {
          int stn;
          char conti;
          int dem=0;
          printf("\nEnter a number: ");
          scanf("%d",&stn);
          for(int i=1;i<stn;i++)
          {
              if(stn%i==0)
              {
                  dem++;
              }
          }
          if(dem>1)
          {
              printf("\n\n%d is not a prime",stn);
          }
          else
          {
              printf("\n\n%d is a prime",stn);
          }
          printf("\nContinue (Y/N)): ");
          _flushall();
          scanf("%c",&conti);
          if(conti!='y'&&conti!='Y')
          {
              break;
          }
      }
  }
  void ques3()
  {
      int size;
      struct emp
      {
          int empid;
          char empname[25];
          float empsala;
          float empallo;
      };
      int nhapsize(void);
      size = nhapsize();
      struct emp arremp[size];
      for (int i=0;i<size;i++)
      {
          printf("\nEmployee[%d]: ",i);
          printf("\nEnter Employee ID[%d]:",i);
          scanf("%d",&arremp[i].empid);
          printf("\nEnter Employee name[%d]: ",i);
          _flushall();
          gets(arremp[i].empname);
          printf("\nEnter Employee salary[%d]: ",i);
          scanf("%f",&arremp[i].empsala);
          printf("\nEnter Employee allowane[%d]: ",i);
          scanf("%f",&arremp[i].empallo);
      }
     
      printf("\nEmployee Information:\n");
      for (int i=0;i<size;i++)
      {
          printf("\nEmployee[%d]: ",i);
          printf("\nEmployee ID[%d]: %d",i,arremp[i].empid);
          printf("\nEmployee name [%d]: %s",i,arremp[i].empname);
          printf("\nEmployee Total salary [%d]: %.3f ",i,arremp[i].empsala+arremp[i].empallo);
      }
  }
  int nhapsize()
  {
      int size;
      printf("\nVui long nhap so luong sach ban muon nhap(1~100): ");
      while(true)
      {
          scanf("%d",&size);
          if(size>100 || size <1)
          {
              printf("\nNhap sai so. Vui long nhap lai: ");
          }
          else
          {
              break;
          }
      }
      return size;
  }

   
   
  Đang tải...
 2. hackerpro536

  hackerpro536 Tổng giám đốc

  Tham gia:
  26/4/17
  Bài viết:
  72
  Thích đã nhận:
  1
  Điểm thành tích:
  8
  Giới tính:
  Nam
  Nghề nghiệp:
  Bảo Mật Hệ Thống
  Địa phương:
  HỒ CHÍ MINH
  :
  Dịch Vụ:
  Hosting
  Thời gian:
  09/06/2017
  Cập nhật:
  10/06/2017
  Gói:
  Hosting PLATINUM
  Tên miền:
  http://levanphu.info
  Mã (c):

  #include<stdio.h>
  struct sv
  {
      char name[25];
      char enrollment_no[10];
      float science_mark;
      float math_mark;
      float english_mark;
  };
  main()
  {
      int nhapsize();
      int size;
      size = nhapsize();
      printf("\nSo luong sinh vien ban se nhap la: %d",size);
     
      struct sv arrsv[size];
      printf("\nEnter the student information\n");
      for(int i=0;i<size;i++)
      {
          printf("\nEnter name of Student [%d]: ",i);
          _flushall();
          gets(arrsv[i].name);
          printf("Enter Enroll No. of Student [%d]: ",i);
          _flushall();
          gets(arrsv[i].enrollment_no);
          printf("Enter Science mark of Student [%d]: ",i);
          scanf("%f",&arrsv[i].science_mark);
          printf("Enter Math mark of Student [%d]: ",i);
          scanf("%f",&arrsv[i].math_mark);
          printf("Enter English mark of Student [%d]: ",i);
          scanf("%f",&arrsv[i].english_mark);
      }
     
      printf("\nStudent information entered\n");
      for(int i=0;i<size;i++)
      {
          printf("\nName of Student [%d]: %s",i,arrsv[i].name);
          printf("\nEnroll No. of Student [%d]: %s",i,arrsv[i].enrollment_no);
          printf("\nScience mark of Student [%d]: %.2f",i,arrsv[i].science_mark);
          printf("\nMath mark of Student [%d]: %.2f",i,arrsv[i].math_mark);
          printf("\nEnglish mark of Student [%d]: %.2f",i,arrsv[i].english_mark);
          printf("\nTotal mark of Student [%d]: %.2f",i,(arrsv[i].science_mark+arrsv[i].english_mark+arrsv[i].math_mark));
          printf("\nAverage mark of Student [%d]: %.2f\n",i,((arrsv[i].science_mark+arrsv[i].english_mark+arrsv[i].math_mark)/3));
      }

  }

  int nhapsize()
  {
      int size;
      printf("\nVui long nhap so sinh vien ban muon nhap(1~100): ");
      while(true)
      {
          scanf("%d",&size);
          if(size>100 || size <1)
          {
              printf("\nNhap sai so. Vui long nhap lai: ");
          }
          else
          {
              break;
          }
      }
      return size;
  }

   
   
 3. hackerpro536

  hackerpro536 Tổng giám đốc

  Tham gia:
  26/4/17
  Bài viết:
  72
  Thích đã nhận:
  1
  Điểm thành tích:
  8
  Giới tính:
  Nam
  Nghề nghiệp:
  Bảo Mật Hệ Thống
  Địa phương:
  HỒ CHÍ MINH
  :
  Dịch Vụ:
  Hosting
  Thời gian:
  09/06/2017
  Cập nhật:
  10/06/2017
  Gói:
  Hosting PLATINUM
  Tên miền:
  http://levanphu.info
  Mã (c):

  #include<stdio.h>
  #include<stdlib.h>
  main()
  {
      int opt;
      void question1(void);
      void question2(void);
      while (true)
      {
          printf("\n*******************************************************");
          printf("\n* Select appropriate action:                          *");
          printf("\n* 1.Question 1                                        *");
          printf("\n* 2.Question 2                                        *");
          printf("\n* 3.Quit                                              *");
          printf("\n*******************************************************");
     
          printf("\nYou choose: ");
          scanf("%d",&opt);
          if(opt<1 || opt>3)
          {
              printf("\nInvalid number, Enter again:");
          }
          else
          {
              break;
          }
      }
      switch (opt)
      {
          case 1:
              question1();
              break;
         
          case 2:
              question2();
              break;
             
          case 3:
              exit(0);
      }
     
  }
  void question1()
  {
      int size;
      while (true)
      {
          printf("\nEnter array size: ");
          scanf("%d",&size);
          if(size<1 ||size>100)
          {
              printf("\nInvalid number, Enter again");
          }
          else
          {
              break;
          }
      }
     
      int arr[size];
      for (int i=0;i<size;i++)
      {
          printf("\nEnter the arr[%d]: ",i);
          scanf("%d",&arr[i]);
      }
     
      printf("\nArray input is: ");
      for (int i=0;i<size;i++)
      {
          printf("%d\t",arr[i]);
         
      }
     
      printf("\nOdd number in array is: ");
      for (int i=0;i<size;i++)
      {
          if(arr[i]%2!=0)
          {
              printf("%d\t",arr[i]);
          }
      }
  }
  void question2()
  {
      struct pro
      {
          int prono;
          char proname[40];
          float proprice;  
      };
     
      int volu;
      int checkpro;
      int dem=0;
      while (true)
      {
          printf("\nEnter volume of product: ");
          scanf("%d",&volu);
          if(volu<1 ||volu>100)
          {
              printf("\nInvalid number, Enter again");
          }
          else
          {
              break;
          }
      }
     
      struct pro arrpro[volu];
     
      printf("\nEnter product information");
      for (int i=0;i<volu;i++)
      {
          printf("\nEnter product [%d]: ",i);
          printf("\nEnter product number [%d]: ",i);
          scanf("%d",&arrpro[i].prono);
          printf("\nEnter product name [%d]: ",i);
          _flushall();
          gets(arrpro[i].proname);
              printf("\nEnter product price [%d]: ",i);
          scanf("%f",&arrpro[i].proprice);
      }
     
      printf("\n\nProduct information");
      for (int i=0;i<volu;i++)
      {
          printf("\nProduct [%d]: ",i);
          printf("\nEnter product number [%d]: %d",i,arrpro[i].prono);
          printf("\nEnter product name [%d]: %s",i,arrpro[i].proname);
          printf("\nEnter product price [%d]: %.3f ",i,arrpro[i].proprice);
      }
     
      printf("\nEnter the product no you want to check:");
      while (true)
      {
          scanf("%d",&checkpro);
          for (int i=0;i<volu;i++)
          {
              if(checkpro==arrpro[i].prono)
              {
                  printf("\nProduct [%d]: ",i);
                  printf("\nEnter product number [%d]: %d",i,arrpro[i].prono);
                  printf("\nEnter product name [%d]: %s",i,arrpro[i].proname);
                  printf("\nEnter product price [%d]: %.3f ",i,arrpro[i].proprice);
                  exit(0);
              }
              else
              {
                  dem++;
              }
          }
          if(dem==0)
          {
              break;
          }
          else
          {
              printf("\nWe can't find the product you want to check! Enter again:");
          }
      }
     
     
  }

   
   

trang này