Laravel: Tìm hiểu về homestead trong Laravel (Bài 2)

0/5 (0 Reviews)

Tóm Tắt

Daily Usage trong Laravel

Accessing Homestead Globally

Đôi khi bạn muốn chạy vagrant up để khởi động máy ảo Homestead tại bất cứ đâu trong hệ thống. Bạn có thể làm điều đó trên Mac / Linux bằng cách thêm hàm Bash đơn giản vào Bash profile. Trên Windows, bạn có thể thực hiện việc này bằng cách thêm file "batch" vào PATH của bạn. Script này sẽ cho phép bạn chạy lệnh Vagrant cở bất cứ đâu trong hệ thống và nó sẽ tự động trỏ lệnh đó đến nơi mà Homestead được cài đặt:

Mac / Linux

function homestead() {
  ( cd ~/Homestead && vagrant $* )
}

Đảm bảo rằng bạn đã chỉnh đường dẫn ~/Homestead đúng với nơi mà bạn cài đặt Homestead. Khi đó bạn có thể chạy lệnh homestead up hoặc homestead ssh từ bất cứ đâu trong hệ thống.

Windows

Tạo một file batch homestead.bat bất cứ nơi nào trên máy tính của bạn với nội dung sau:

@echo off

set cwd=%cd%
set homesteadVagrant=C:\Homestead

cd /d %homesteadVagrant% && vagrant %*
cd /d %cwd%

set cwd=
set homesteadVagrant=

Đảm bảo rằng bạn đã chỉnh đường dẫn C: \ Homestead trong script đến vị trí cài đặt Homestead của bạn. Sau khi tạo file, hãy thêm vị trí file vào PATH của bạn. Sau đó bạn có thể chạy các lệnh như homestead up hoặc homestead ssh từ bất cứ đâu trên hệ thống của bạn.

Connecting Via SSH

Bạn có thể SSH vào máy ảo bằng cách sử dụng lệnh vagrant ssh từ thư mục Homestead.

Tuy nhiên, nếu bạn muốn kết nối SSH đến máy ảo thường xuyên, bạn nên cân nhắc việc thêm "function" được mô tả bên trên đến máy của bạn để có thể kết nối SSH đến hộp Homestead một cách nhanh chóng.

Connecting To Databases

Một cơ sở dữ liệu homestead đã được cấu hình sẽ cho cả MySQL và Postgres. Để thuận tiện hơn, file cấu hình .env của Laravel có thể kết nối đến cơ sở dữ liệu.

Để kết nối với cơ sở dữ liệu MySQL hoặc Postgres của bạn, bạn nên kết nối với 127.0.0.1 và cổng 33060 (MySQL) hoặc 54320 (Postgres). Tên người dùng và mật khẩu cho cả hai cơ sở dữ liệu là homestead / secret.

Adding Additional Sites

Khi môi trường Homestead của bạn đã được cấp phép và hoạt động, bạn có thể muốn thêm các trang Nginx bổ sung cho các ứng dụng Laravel của bạn.. Bạn có thể chạy nhiều ứng dụng dụng laravel theo ý bạn trên cùng một môi trường Homestead. Để thêm một trang, bạn chỉ cần thêm vào file ~/.homestead/Homestead.yaml của bạn.

sites:
  - map: homestead.app
   to: /home/vagrant/Code/Laravel/public
  - map: another.app
   to: /home/vagrant/Code/another/public

Nếu Vagrant không tự động quản lý file "hosts" của bạn, bạn có thể cần phải thêm new site vào file đó:

192.168.10.10 homestead.app
192.168.10.10 another.app

Khi site đã được thêm vào, hãy chạy lệnh vagrant reload --provision từ thư mục Homestead của bạn.

Site Types Homestead hỗ trợ một số loại site cho phép bạn dễ dàng chạy các project không base trên Laravel. Ví dụ, chúng ta có thể dễ dàng thêm một ứng dụng Symfony vào Homestead bằng cách sử dụng site type symfony2:

sites:
  - map: symfony2.app
   to: /home/vagrant/Code/Symfony/public
   type: symfony2

Các site type có sẵn là: apache, laravel (default), proxy, silverstripe, statamic, symfony2symfony4.

Site Parameters Bạn có thể thêm các giá trị Nginx fastcgi_param bổ sung vào site của bạn thông qua params site directive. Ví dụ, chúng ta sẽ thêm một parameter FOO với một giá trị BAR:

sites:
  - map: homestead.app
   to: /home/vagrant/Code/Laravel/public
   params:
     - key: FOO
      value: BAR

Configuring Cron Schedules

Laravel cung cấp môt cách thuận tiện để lập kế hoạch bằng cách lên lịch một schedule duy nhất: chạy lệnh Artisan schedule:run để chạy cho mỗi phút. Câu lệnh schedule:run sẽ kiểm tra công việc đã được lên lịch được khai báo trong class App\Console\Kernel để quyết định xem công việc nào sẽ được thực thi. Nếu muốn lệnh schedule:run thực thi cho site Homestead, bạn có thể set tùy chọn schedule thành true khi khai báo site:

sites:
  - map: homestead.app
   to: /home/vagrant/Code/Laravel/public
   schedule: true

Cron job của site sẽ được định nghĩa trong thư mục /etc/cron.d của máy ảo.

Ports

Theo mặc định, các port dưới đây sẽ được forward cho môi trường Homestead của bạn:

 • SSH: 2222 → Forwards To 22
 • HTTP: 8000 → Forwards To 80
 • HTTPS: 44300 → Forwards To 443
 • MySQL: 33060 → Forwards To 3306
 • Postgres: 54320 → Forwards To 5432
 • Mailhog: 8025 → Forwards To 8025

Forwarding Additional Ports Nếu bạn muốn, bạn có thể forward các port bổ sung vào hộp Vagrant, cũng như chỉ định giao thức của chúng

ports:
  - send: 50000
   to: 5000
  - send: 7777
   to: 777
   protocol: udp

Sharing Your Environment

Đôi khi bạn muốn chia sẻ những gì bạn đang làm với đồng nghiệp hoặc khách hàng. Vagrant có một cách built-in để hỗ trợ điều này thông qua vagrant share; tuy nhiên, điều này sẽ không hoạt động nếu bạn có nhiều site được định cấu hình trong file Homestead.yaml của bạn.

Để giải quyết vấn đề này, Homestead có lệnh share. Để bắt đầu, SSH vào Homestead của bạn thông qua vagrant ssh và chạy share homestead.app. Điều này sẽ chia sẻ homestead.app site từ file cấu hình Homestead.yaml của bạn. Dĩ nhiên, bạn có thể thay thế bất kỳ site được cấu hình nào khác của bạn cho homestead.app:

share homestead.app

Sau khi chạy lệnh, bạn sẽ thấy màn hình Ngrok xuất hiện có chứa activity log và các URL có thể truy cập công khai cho site được chia sẻ. Nếu bạn muốn chỉ định khu vực tùy chỉnh, subdomain hoặc tùy chọn thời gian chạy Ngrok khác, bạn có thể thêm chúng vào lệnh share của mình:

share homestead.app -region=eu -subdomain=laravel

Multiple PHP Versions

Homestead 6 giới thiệu đã hỗ trợ cho nhiều phiên bản PHP trên cùng một máy ảo. Bạn có thể chỉ định phiên bản PHP nào sẽ sử dụng cho một site cụ thể trong file Homestead.yaml của bạn. Các phiên bản PHP có sẵn là: "5.6", "7.0" và "7.1":

sites:
  - map: homestead.app
   to: /home/vagrant/Code/Laravel/public
   php: "5.6"

Ngoài ra, bạn có thể sử dụng bất kỳ phiên bản PHP được hỗ trợ nào thông qua CLI:

php5.6 artisan list
php7.0 artisan list
php7.1 artisan list

Network Interfaces trong Laravel

Thuộc tính networks của Homestead.yaml cấu hình giao thức mạng cho môi trường Homestead của bạn. Bạn có thể tùy biến cấu hình nhiều giao thức nếu cần:

networks:
  - type: "private_network"
   ip: "192.168.10.20"

Để enable giao thức , cấu hình cài đặt bridge và thay đổi lại của network sang public_network:

networks:
  - type: "public_network"
   ip: "192.168.10.20"
   bridge: "en1: Wi-Fi (AirPort)"

Để enable , chỉ cần xóa tùy chọn ip khỏi cấu hình của bạn:

networks:
  - type: "public_network"
   bridge: "en1: Wi-Fi (AirPort)"

Updating Homestead trong Laravel

Bạn có thể cập nhật Homestead bằng hai bước đơn giản. Đầu tiên, bạn nên cập nhật hộp Vagrant bằng cách sử dụng lệnh vagrant box update:

vagrant box update

Tiếp theo, bạn cần phải cập nhật mã nguồn Homestead. Nếu bạn clone repository, bạn có thể chỉ cần git pull origin master tại vị trí mà bạn clone repository. Nếu bạn đã cài đặt Homestead thông qua file composer.json của project, bạn nên đảm bảo file composer.json chứa "laravel / homestead": "^ 4" và cập nhật các dêpndencies của bạn:

composer update

Provider Specific Settings trong Laravel

VirtualBox

Theo mặc định, Homestead định cấu hình cài đặt natdnshostresolveron. Điều này cho phép Homestead sử dụng cài đặt DNS của hệ điều hành máy chủ lưu trữ của bạn. Nếu bạn muốn ghi đè hành vi này, hãy thêm các dòng sau vào file Homestead.yaml của bạn:

provider: virtualbox
natdnshostresolver: off
Dịch vụ seo