Một số tips mà tớ đã sử dụng khi làm việc với Javascript

5.0/5 (1 Reviews)

Tóm Tắt

Giới thiệu

Trong bài viết này thì mình sẽ giới thiệu những tip javascript giúp mình rút ngắn thời gian phát triển rất là nhiều, hy vọng sẽ giúp ích được cho bạn.

Chuyển đổi thành Boolean

Để chuyển một biến thành giá trị boolean và không làm thay đổi giá trị của nó thì thường mình sẽ làm như thế này

!!undefined // false
!!null // false
!!true // true
!!false // false
!!123 // true
!!0 // false
!!'some string' // true
!!'' // false
!!{} // true
!![] // true

[true, false, undefined, 0, 1].map(Boolean) // [true, false, false, false, true]

Lọc giá trị

[true, false, undefined, 0, 1].filter(Boolean) // [true, 1]

Pluck

Khi mình cần lấy dữ liệu của một thuộc tính trong một mảng các object thì sẽ làm như thế này:

var goal = [ 
    { 
      "category" : "other", 
      "title" : "harry University", 
      "value" : 50000, 
      "id":"1" 
    }, 
    { 
      "category" : "traveling", 
      "title" : "tommy University", 
      "value" : 50000, 
      "id":"2" 
    }, 
    { 
      "category" : "education", 
      "title" : "jerry University", 
      "value" : 50000, 
      "id":"3" 
    }, 
    {   
      "category" : "business", 
      "title" : "Charlie University", 
      "value" : 50000, 
      "id":"4" 
    } 
] 


const pluck = (key, array) => array.reduce((values, current) => {
  values.push(current[key]);

  return values;
}, []);

console.log(pluck('title', goal));
//(4) ["harry University", "tommy University", "jerry University", "Charlie University"]

Chuyển String thành Number và ngược lại

Để chuyển giá trị trong mảng từ chuỗi thành số và ngược lại, thì tớ sẽ làm như thế này:

// string => number
console.log(['1', '2', '3'].map(Number)) // [1, 2, 3]

// number => string
console.log([1, 2, 3].map(String)) // ['1', '2', '3']

Query string parameters

const objectToQueryString = (obj) => Object.keys(obj).map((key) =>
  `${encodeURIComponent(key)}=${encodeURIComponent(obj[key])}`).join('&');
  
console.log(objectToQueryString({giatri1: 1, giatri2: 2})) // "giatri1=1&giatri2=2"

Tìm kiếm object trong mảng

Bạn cần tìm một object trong một mảng có giá trị gần giống hoặc giống thì làm như sau:

const _ = require("lodash") // chúng ta sẽ sử dụng thư viện lodash

const search = (arr, keyName, value) => _.filter(
   arr,
   item => item[keyName].toLowerCase().includes(value.toLowerCase())
)

const test = [
  {
    name: 'name 1'
  },
  {
    name: 'name 2'
  },
  {
    name: 'name 3'
  }
];

console.log(search(test, 'name', '1')); // [{name: "name 1"}]
console.log(search(test, 'name', '2')); // [{name: "name 2"}]
console.log(search(test, 'name', 'ame')); // [{name: "name 1"}, {name: "name 2"}, {name: "name 3"}]
console.log(search(test, 'name', 'na 3')); // []

Tìm giá trị bằng nhau trong 2 mảng

const test = (arr, values) => arr.filter(v => values.includes(v));

console.log( test([1, 2, 3], [1, 4, 3]) ); // [1, 3]

Kiểm tra Loại thiết bị

const pattern = /Android|webOS|iPhone|iPad|iPod|BlackBerry|IEMobile|OperaMini/i;
console.log(pattern.test(navigator.userAgent) ? 'Mobile' : 'Desktop') // "Desktop";

Chuyển đổi số thập phân

const test = num => num.toLocaleString('en-US');

console.log( test(123456789.987782) ); // "123,456,789.988"

Flatten deep

Bằng cách sử dụng đệ quy, mình có thể chuyển mảng đa chiều thành mảng một chiều

const flattenDeep = arr => [].concat(...arr.map(v => (Array.isArray(v) ? flattenDeep(v) : v)));
console.log( flattenDeep([1, [2], [[3], 4], 5]) ); // [1, 2, 3, 4, 5]

Chuyển đổi chữ dạng camel case sang một dạng tùy ý

const fromCamelCase = (str, separator = '_') => str.replace(/([a-z\d])([A-Z])/g, '$1' + separator + '$2')
  .replace(/([A-Z]+)([A-Z][a-z\d]+)/g, '$1' + separator + '$2')
  .toLowerCase();
const string = 'dayLaMotChuoi';
console.log(fromCamelCase(string, ' ')); // day la mot chuoi
console.log(fromCamelCase(string, '-')); // day-la-mot-chuoi
console.log(fromCamelCase(string, '_')); // day_la_mot_chuoi
Dịch vụ seo