Cài đặt Docker và Docker Compose trên Centos 7

5.0/5 (1 Reviews)

Tóm Tắt

Cài đặt Docker và Docker Compose

Docker là một open platform cung cấp cho người sử dụng những công cụ và service để người sử dụng có thể đóng gói và chạy chương trình của mình trên các môi trường khác nhau một cách nhanh nhất.

Docker là một nền tảng cho các nhà phát triển và hệ thống để phát triển, triển khai và chạy các ứng dụng với các thùng chứa. Việc sử dụng các thùng chứa Linux để triển khai các ứng dụng được gọi là container hóa.

Cài đặt Docker và Docker Compose trên Centos 7

Cài đặt các gói cần thiết:

$ sudo yum install -y yum-utils device-mapper-persistent-data lvm2

Cấu hình repo docker-ce:

$ sudo yum-config-manager --add-repo https://download.docker.com/linux/centos/docker-ce.repo

Cài đặt docker-ce:

$ sudo yum install docker-ce

Thêm người dùng của bạn vào nhóm docker bằng lệnh sau:

$ sudo usermod -aG docker $(whoami)

Đặt Docker để bắt đầu tự động khi khởi động:

$ sudo systemctl enable docker.service

Cuối cùng, bắt đầu dịch vụ Docker:

$ sudo systemctl start docker.service

Cài đặt Docker Compose

Hướng dẫn cài đặt Docker Compose bằng lệnh cụ thể chi tiết, bằng lệnh đơn giản dễ hiểu. Để sử docker compose bạn cần cài các gói bổ sung như python pip để có thể cài được nó.

Cài đặt gói bổ sung.

$ sudo yum install epel-release

Cài đặt python-pip

$ sudo yum install -y python-pip

Cài đặt Docker Compose:

$ sudo pip install docker-compose

Bạn cũng sẽ cần nâng cấp các gói Python của mình trên CentOS 7 để docker-compose chạy thành công:

$ sudo yum upgrade python*

Để xác minh cài đặt Docker Compose thành công, hãy chạy:


Cách 2 - để cài Docker-compose nếu cách trên không cài được.

Chạy lệnh này để tải xuống bản phát hành ổn định hiện tại của Docker Compose:

sudo curl -L "https://github.com/docker/compose/releases/download/1.24.0/docker-compose-$(uname -s)-$(uname -m)" -o /usr/local/bin/docker-compose
Để cài đặt phiên bản Compose khác, thay thế 1.24.0 bằng phiên bản Compose bạn muốn sử dụng.
sudo chmod +x /usr/local/bin/docker-compose

Lưu ý: Nếu lệnh docker-compose bị lỗi sau khi cài đặt, hãy kiểm tra đường dẫn của bạn. Bạn cũng có thể tạo một liên kết tượng trưng đến / usr / binor bất kỳ thư mục nào khác trong đường dẫn của bạn

Ví dụ:

sudo ln -s /usr/local/bin/docker-compose /usr/bin/docker-compose

Các bạn cứ làm theo các bước trên là sẽ cài được, nếu không cài được hãy liên hệ với LPTech để được hỗ trợ nhé. Hoặc sử dụng dịch vụ quản trị hệ thống của chúng tôi nhé.

Dịch vụ seo