Sử dụng SCP trong Linux để chuyển file giữa 2 server

5.0/5 (1 Reviews)

Tóm Tắt

SCP (Secure Copy) là một công cụ dòng lệnh cho các hệ thống Linux để chuyển tập tin an toàn từ máy cục bộ sang máy chủ từ xa hoặc ngược lại SCP sử dụng giao thức SSH giữa các tập tin chuyển giao giữa hai hệ thống an toàn hơn FTP.

Cú pháp: (cục bộ đến Từ xa)

scp /path/to/local/file.txt user@192.168.10.100:/remote/path/

Cú pháp: (Từ xa đến cục bộ)

scp user@192.168.10.100:/remote/file.txt /path/to/local/

Lệnh SCP yêu cầu mật khẩu của hệ thống từ xa. Trong trường hợp bạn cần cấu hình lệnh scp trong script và chạy với schedule, bạn cần phải cấu hình đăng nhập ssh dựa trên mật khẩu.

Chuyển tệp Local sang máy chủ từ xa

Lệnh sau sẽ sao chép myfile.txt từ thư mục hiện tại của hệ thống cục bộ sang thư mục / máy chủ từ xa bằng cách sử dụng xác thực gốc. Chúng tôi giả sử tên máy chủ từ xa là levanphu.info.

$ scp myfile.txt root@levanphu.info:/opt/

Chuyển tệp từ xa đến máy Local

Lệnh sau sẽ sao chép /opt/myfile.txt từ hệ thống từ xa sang thư mục /opt của hệ thống cục bộ.

$ scp root@example.com:/opt/myfile.txt /opt/

Xác định Port với lệnh SCP

Trong trường hợp SSH đang chạy trên cổng khác nhau trên máy chủ từ xa, sử dụng chuyển đổi -P theo sau là số cổng với lệnh scp.

$ scp -P 2344 myfile.txt root@example.com:/opt/myfile.txt

Chuyển thư mục cục bộ sang máy chủ từ xa đệ quy

Lệnh sau sẽ sao chép /opt/mydir thư mục từ hệ thống cục bộ vào thư mục /opt  system của hệ thống từ xa.

$ scp -r /opt/mydir root@example.com:/opt/

Chuyển thư mục máy chủ từ xa đến địa phương đệ quy

Lệnh sau sẽ sao chép /opt/mydir thư mục từ hệ thống từ xa đến thư mục của hệ thống từ xa /opt.

$ scp -r root@example.com:/opt/mydir /opt/
Dịch vụ seo