Xenforo: Hướng dẫn sửa lỗi Mysqli prepare error: Table '.xf_error_log' doesn't exist

0/5 (0 Reviews)

Tóm Tắt

Trong bài viết này tôi sẽ hướng dẫn các bạn sửa lỗi Xenforo thông báo Mysqli prepare error: Table '.xf_error_log' doesn't exist bằng lệnh Mysql query đơn giản nhất trên phpmyadmin.

Nguyên nhân lỗi này là do table xf_error_log trong xenforo bị gì đó mà không tồn tại, có thể bị xoá hoặc quá trình chuyển dữ liệu bị mất ... Dưới đây là cách khắc phục đơn giản nhất bạn nhé.

Nếu bạn sử dụng hosting CP11

Thì truy cập vào hosting của mình tìm đến mục phpMyadmin

Xenforo: Hướng dẫn sửa lỗi Mysqli prepare error: Table '.xf_error_log' doesn't exist

Bước 1: Truy cập vào Mysql

Xenforo: Hướng dẫn sửa lỗi Mysqli prepare error: Table '.xf_error_log' doesn't exist

Bước 2: Chọn database cần sửa lỗi

Xenforo: Hướng dẫn sửa lỗi Mysqli prepare error: Table '.xf_error_log' doesn't exist

Bước 3: Thực thi câu truy vấn tạo table.

CREATE TABLE xf_error_log (
    error_id INT UNSIGNED NOT NULL AUTO_INCREMENT,
    exception_date INT UNSIGNED NOT NULL,
    user_id INT UNSIGNED DEFAULT NULL,
    ip_address VARBINARY(16) NOT NULL DEFAULT '',
    exception_type VARCHAR(75) NOT NULL,
    message TEXT NOT NULL,
    filename VARCHAR(255) NOT NULL,
    line INT UNSIGNED NOT NULL,
    trace_string MEDIUMTEXT NOT NULL,
    request_state MEDIUMBLOB NOT NULL,
    PRIMARY KEY (error_id),
    KEY exception_date (exception_date)
  ) ENGINE = InnoDB CHARACTER SET utf8 COLLATE utf8_general_ci

Copy câu truy vấn bên trên và làm theo hướng dẫn ở bước 3 bạn nhé!

Nếu bạn sử dụng các hệ thống host khác

Bạn có thể sử dụng các công cụ truy cập vào Mysql để thực thi lệnh khở tạo table theo đoạn Query bên trên.

Chúc thành công!

Dịch vụ seo

Tags