Cách cài đặt PHP 7.0, 7.1 7.2 trên máy chủ CentOS 7 và RHEL 7

5.0/5 (1 Reviews)

Tóm Tắt

Cách cài đặt PHP 7.0, 7.1 7.2 trên máy chủ CentOS 7 và RHEL 7 đơn giản và dễ dàn nhất. Tối ưu website bằng php7 là điều cần làm trong tương lai.

Trong bài viết này, chúng tôi sẽ trình bày cách cài đặt phiên bản PHP mới nhất trên Máy chủ CentOS 7 và RHEL 7.. Theo mặc định, PHP 5.4 có sẵn trong kho lưu trữ của CentOS 7 và RHEL 7. 

PHP 7.0

Như chúng ta biết rằng PHP là phần quan trọng nhất của các ứng dụng LAMP (WordPress, Joomla, Drupal & Media wiki, v.v.). Bây giờ, hầu hết các ứng dụng này yêu cầu PHP 7 để cài đặt và cấu hình. Ưu điểm chính của PHP 7.x là nó sẽ tải ứng dụng web của bạn nhanh hơn và sẽ tiêu tốn ít tài nguyên của máy chủ như CPU ​​và RAM.

PHP 7.0

Các bước cài đặt PHP 7.0, 7.1 & 7.2 trên Máy chủ CentOS 7

1) Cài đặt yum-utils và bật kho EPEL

Đăng nhập vào máy chủ của bạn và sử dụng lệnh yum bên dưới để cài đặt yum-utils & bật kho lưu trữ epel

yum install epel-release yum-utils -y

2) Tải xuống và cài đặt remirepo bằng lệnh yum

yum install http://rpms.remirepo.net/enterprise/remi-release-7.rpm

3) Dựa trên yêu cầu của bạn, định cấu hình kho lưu trữ PHP 7.x

Để cấu hình kho lưu trữ PHP 7.0, sử dụng lệnh bên dưới,

yum-config-manager --enable remi-php70

Để cấu hình kho lưu trữ PHP 7.1, sử dụng lệnh bên dưới,

yum-config-manager --enable remi-php71

Để cấu hình kho lưu trữ PHP 7.2, sử dụng lệnh bên dưới

yum-config-manager --enable remi-php72

4) Cài đặt PHP 7.2 cùng với các phụ thuộc.

Trong hướng dẫn này, tôi sẽ cài đặt phiên bản PHP 7.2 mới nhất cùng với các mô-đun của nó, Chạy bên dưới lệnh yum

yum install php php-common php-opcache php-mcrypt php-cli php-gd php-curl php-mysql -y

Lưu ý: Để tìm kiếm tất cả các mô-đun PHP sử dụng lệnh dưới đây:

yum search php | more

5) Xác minh phiên bản PHP

Khi tất cả PHP 7.2 và các phụ thuộc của nó được cài đặt ở bước 4), hãy sử dụng lệnh bên dưới để xác minh phiên bản PHP đã cài đặt,

php -v
PHP 7.2.7 (cli) (built: Jun 20 2018 08:21:26) ( NTS )
Copyright (c) 1997-2019 The PHP Group
Zend Engine v3.2.0, Copyright (c) 1998-2018 Zend Technologies
    with Zend OPcache v7.2.7, Copyright (c) 1999-2018, by Zend Technologies

Các bước cài đặt của PHP 7.x trên Máy chủ RHEL 7

1) Enable EPEL, RHEL 7 Server Optional repository and Install remirepo rpm

Đăng nhập vào Máy chủ RHEL 7 của bạn và chạy các lệnh bên dưới lần lượt để kích hoạt kho lưu trữ EPEL, cài đặt remirepo và bật kho lưu trữ tùy chọn của Máy chủ RHEL 7

rpm -Uvh https://dl.fedoraproject.org/pub/epel/epel-release-latest-7.noarch.rpm
wget http://rpms.remirepo.net/enterprise/remi-release-7.rpm
rpm -Uvh remi-release-7.rpm epel-release-latest-7.noarch.rpm
subscription-manager repos --enable=rhel-7-server-optional-rpms

2) Cấu hình repo PHP 7.x

yum install yum-utils
yum-config-manager --enable remi-php72

3) Cài đặt PHP 7.2 và các phụ thuộc của nó

yum install php php-common php-opcache php-mcrypt php-cli php-gd php-curl php-mysql -y

4) Xác minh phiên bản PHP

php -v

Xác minh trang thử nghiệm PHP 7

Tôi giả sử Máy chủ web Apache được cài đặt trên hệ thống của bạn, bắt đầu dịch vụ của nó bằng cách sử dụng lệnh systemctl bên dưới

systemctl start httpd

Bây giờ hãy tạo một tệp info.php trong /var/www/html với các nội dung sau,

cd /var/www/html/
vi info.php
<?php
phpinfo();
?>


Mở trình duyệt web và nhập ip của máy chủ của bạn theo sau là info.php,

http://192.198.88.83/info.php

Điều này xác nhận rằng bạn đã cài đặt thành công PHP 7.2.7 trên hệ thống của mình. Đó là tất cả từ bài viết này, xin vui lòng chia sẻ phản hồi và ý kiến ​​của bạn.

Bạn nên tìm hiểu thêm về PHP OPCache để tăng tốc độ website. Hướng dẫn cài đặt OPCache trên Centos.

Dịch vụ seo