Cách cài đặt Redis Cache Server trên CentOS 7/6

0/5 (0 Reviews)

Tóm Tắt

Redis là một kho lưu trữ cấu trúc dữ liệu trong bộ nhớ, được sử dụng làm máy chủ cơ sở dữ liệu, bộ đệm và môi giới tin nhắn. Nó cũng cung cấp mô-đun PHP để giao tiếp giữa tập lệnh PHP với máy chủ Redis.

Redis được viết bằng ngôn ngữ lập trình C, và có khả năng tối ưu website tốt nhất, Caching đươc sử dụng nhiều nhất trên các ứng dụng web. Ngoài ra bạn có thể tìm hiểu thêm về OPCache cũng có chức năng tương tự: Cài đặt OPCache tối ưu tốc độ PHP trong CentOS 7

Cách cài đặt Redis Cache Server trên CentOS 7/6

Hướng dẫn này sẽ giúp bạn cài đặt máy chủ Redis cùng với các phần mở rộng PHP Redis PHP trên máy chủ CentOS 7/6.

Điều kiện tiên quyết

Trước hết, Đăng nhập vào máy chủ của bạn bằng cách sử dụng quyền truy cập shell bằng tài khoản root.

ssh root@192.168.88.83

Các gói Redis không có sẵn trong kho yum mặc định. Bạn cần bật kho lưu trữ EPEL yum trên máy chủ của mình trước. Thực hiện lệnh dưới đây để kích hoạt:

### CentOS/RHEL 7 
yum install epel-release

### CentOS/RHEL 6 
rpm -Uvh http://download.fedoraproject.org/pub/epel/6/x86_64/epel-release-6-8.noarch.rpm

Cài đặt Redis Server

Bây giờ, Bạn có thể sử dụng trình quản lý gói yum để cài đặt máy chủ Redis trên VPS. Thực thi lệnh để cài đặt Redis trên hệ thống của bạn:

yum install redis

Sau khi cài đặt thành công, khởi động lại dịch vụ Redis và cho phép tự động khởi động khi khởi động lại hệ thống.

### CentOS/RHEL 7 
systemctl enable redis
systemctl start redis

### CentOS/RHEL 6 
chkconfig redis on
service redis restart

Máy chủ Redis hoạt động và chạy trên hệ thống của bạn.

Cài đặt Redis PHP tiện ích mở rộng

Chúng tôi giả sử bạn đã cài đặt PHP trên hệ thống của mình. Thực thi các lệnh để kích hoạt Redis PHP trên máy chủ CentOS của bạn.

pecl install igbinary igbinary-devel redis

Sau đó, thực thi một lệnh để xác minh tiện ích mở rộng Redis PHP được bật:

php -m | grep redis

Máy chủ Redis đã được cài đặt trên hệ thống của bạn cùng với phần mở rộng PHP.

Cấu hình Redis làm máy chủ Cache

Redis có thể được bắt đầu mà không cần tệp cấu hình bằng cấu hình mặc định tích hợp. Nhưng để thực hiện bất kỳ thay đổi tham số bổ sung nào, bạn có thể sử dụng tệp cấu hình của nó là: /etc/redis/redis.conf. Chỉnh sửa tệp cấu hình Redis trong trình chỉnh sửa văn bản để thực hiện thay đổi

vim /etc/redis/redis.conf

Cập nhật các giá trị sau trong tệp cấu hình Redis theo yêu cầu của bạn. Bạn có thể tăng giới hạn bộ nhớ tối đa theo khả dụng trên máy chủ của mình.

maxmemory 256mb
maxmemory-policy allkeys-lru

Cấu hình trên yêu cầu Redis xóa bất kỳ khóa nào bằng thuật toán LRU khi đạt tới bộ nhớ tối đa 256mb. Lưu tệp cấu hình và khởi động lại dịch vụ Redis:

Kiểm tra kết nối với Redis Server

Sử dụng công cụ redis-cli để xác minh kết nối giữa máy chủ Redis và redis-cli.

#redis-cli
127.0.0.1:6379> ping
PONG
127.0.0.1:6379>
Dịch vụ seo