Chuyển đổi String sang Number trong Javascript

5.0/5 (1 Reviews)

Tóm Tắt

Javascript là gì?

Javascript là một ngôn ngữ lập trình kịch bản dựa vào đối tượng phát triển có sẵn hoặc tự định nghĩa ra, javascript được sử dụng rộng rãi trong các ứng dụng Website. Javascript được hỗ trợ hầu như trên tất cả các trình duyệt như Firefox, Chrome, ... thậm chí các trình duyệt trên thiết bị di động cũng có hỗ trợ.

Có thể bạn đã biết đến JAVascript nhưng có bao giờ bạn gặp vấn đề cần chuyển đổi kiểu chuổi sang kiểu số chưa ? Bài viết này sẽ chia sẻ cho các bạn một số hàm có thể làm được điều này.

Javascript là gì?

Hàm parserInt().

Đây là function thường hay được sử dụng dùng để parse string sang number tùy theo hệ cơ số và giá trị trả về luôn là một số nguyên. Ví dụ

var x = parseInt('100.1', 10);
x; //=> 100

với hệ cơ số xác định từ 2 -> 36, trong trường hợp không truyền hệ cơ số thì javascript sẽ tự parse theo nguyên tắc sau

 • String bắt đầu bằng "0x" hoặc "0X" => hệ cơ số 16 (hexadecimal)
 • String bắt đầu bằng "0" => hệ cơ số 8 (octal) hoặc 10 (decimal) tuỳ thuộc vào trình duyệt
 • String bắt đầu bằng các số khác thì => hệ cơ số 10 (decimal)
 • String bắt đầu không phải là số => NaN

Hàm parseFloat().

Khác với parseInt thì parseFloat sẽ trả về kết quả là một số float. Ví dụ

var x = parseFloat('100.1');
x; //=> 100.1

Hàm Math.floor().

Phương thức này cũng tương tự với parseInt sẽ trả về một số nguyên.

var x = Math.floor('100');
x; //=> 100

Toán tử +

Đây là cách mình thường hay dùng nhất vì nó ngắn gọn và hữu hiệu khi có các giá trị lẫn lộn vừa string vừa number. Ví dụ

var x = +'100';
x; //=> 100

var y = +'100.1';
y; //=> 100.1

Tương tự như + thì các toán tử (-, *, /) cũng tương tự.

var x = '100' * 1;
x; //=> 100

var y = '100' / 1;
y; //=> 100

var z = '100' - 0;
z; //=> 100

Hàm Number()

Lưu ý đây là function chứ không phải constructor. Function này sẽ tạo ra 1 số thông thường chứ không phải 1 object number.

var x = new Number("6666");
console.log(x); // => Number {6666}

var y = Number("6666");
console.log(y); // => 6666

Toán tử dịch bit

var x = '100' >>> 0;
x; //=> 100

Sử dụng Format number

Với việc hiển thị một số lớn thì rất khó để quan sát nên cần format chúng để có thể dễ quan sát hơn (100000 => 100,000) Với các số nhỏ thì chúng ta có thể sử dụng phương thức toLocaleString()

var x = 1000000;
x.toLocaleString(); //=> "1.000.000"

Nhưng một vấn đề xẩy ra là nếu như số quá lớn với độ dài lớn hơn 16 kí tự thì việc format bằng phương thức này sẽ dẫn đến sai số.

var x = 111111111111111111;
x.toLocaleString(); //=> "111,111,111,111,111,100"

Muốn có thể format được các số lớn như vậy thì chúng ta cần phải define một method để làm việc này

const addCommas = value => {
 const stringFormat = `${value}`;
 const x = stringFormat.split('.');
 let x1 = x[0];
 const x2 = x.length > 1 ? `.${x[1]}` : '';
 const regex = /(\d+)(\d{3})/;
 while (regex.test(x1)) {
  x1 = x1.replace(regex, '$1,$2');
 }
 return x1 + x2;
};
var x = '111111111111111111';
addCommas(x); //=> "111,111,111,111,111,111"

Trên đây là một số cách hữu hiệu để chuyển đổi từ String sang Number tùy vào từng trường hợp mà bạn có thể sử dụng chúng.

Dịch vụ seo